Privacy Statement

Privacy Statement

InContext Consultancy B.V. & InContext Assesment & Development B.V.

1. Inleiding

1.1. InContext Consultancy B.V. gevestigd te Baarn, KVK-geregistreerd onder het nummer: 32117178 en InContext Assesment & Development B.V. gevestigd te Baarn, KVK- geregistreerd onder het nummer: 32085871 zijn organisatie- en adviesbureaus die bedrijfsopleidingen en trainingen verzorgen evenals gamified learning middels de inzet van games & simulaties (hierna te noemen “InContext”).

1.2. InContext ontplooit activiteiten op het gebied van advisering, coaching, begeleiding en training van organisaties. Hiernaast helpt InContext met het ontwikkelen, beheren van en handelen in producten om organisaties en hun personeel effectiever te maken en verleent zij diensten in de vorm van consultancy en advisering.

1.3. In het kader van haar bedrijfsvoering verwerkt InContext persoonsgegevens. Zij treedt daarbij in de regel op als “verwerker” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar ook verwerkt zij persoonsgegevens als zijnde een “verwerkingsverantwoordelijke”.

1.4. De verwerking van persoonsgegevens door InContext hebben onder meer betrekking op de volgende categorieën (hierna “groepen”):

1. Contactpersonen van huidige en voormalige opdrachtgevers ten behoeve van de verkoop, de intakes, stakeholders en facturatie (hierna: “opdrachtgevers”);

 1. Medewerkers van opdrachtgevers, die voor het volgen van speciaal voor hun organisatie ontwikkelde programma’s naar ons toe komen (hierna: “deelnemers”);

 2. Potentiële klanten die wij actief dan wel reactief benaderen ten behoeve van marketingdoeleinden (hierna: “prospects”);

 3. Medewerkers en ex medewerkers van InContext (hierna: “medewerkers”);

 4. Sollicitanten en stagiaires; (hierna: ‘’sollicitanten’’);

 5. Contactpersonen van huidige en voormalige leveranciers t.b.v. het primaire proces en/of ondersteunende producten/diensten (hierna:

  ‘’leveranciers’’);

 6. Extern personeel dat wordt ingehuurd om pieken in de werkdruk op

  te vangen of vanwege specifieke kennis (hierna: “freelancers”).

1.5. In deze Privacyverklaring lichten wij onder meer toe:

Welke persoonsgegevens wij verwerken ten aanzien van de categorieën zoals genoemd in artikel 1.4 en op welke wijze; Voor welke doeleinden we die verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag;

Welke rechten deze personen hebben ten aanzien van de gegevens die we over hen verwerken;
Met wie u contact kunt opnemen over deze Privacyverklaring.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

InContext verwerkt verschillende persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering. Hieronder volgt een algemene lijst van persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt. Welke persoonsgegevens uiteindelijk worden verwerkt is afhankelijk van de specifieke groep die onder 1.4 is aangegeven en het doel waarvoor ze worden verwerkt. De doeleinden van verwerking kunt u vinden onder kop 3.

Persoonsgegevens die door InContext worden verwerkt zijn: 2.1. Naam- adres- en woonplaatsgegevens;

 1. 2.2.  Geboortedatum en geslacht;

 2. 2.3.  E-mailadres en telefoonnummer;

 3. 2.4.  Bankrekeningnummer (IBAN);

 4. 2.5.  BSN-nummer, nummer (en kopie) identificatiebewijs, foto, CV;

 5. 2.6.  Dieetvoorkeuren en/of blessures;

 6. 2.7.  Verklaring omtrent gedrag (VOG) (op specifiek verzoek van onze

opdrachtgevers wordt aan medewerkers / Freelancers verzocht een VOG te overleggen);

2.8. IP-adres;
2.9. Video/beeldmateriaal tijdens uitvoeringen/interventies.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens en op welke wettelijke grondslag?

De doeleinden waarvoor persoonsgegevens door InContext worden verwerkt zijn van tevoren uitdrukkelijk omschreven. InContext verwerkt geen persoonsgegevens voor secundaire doeleinden, c.q. andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Hieronder volgt per groep een lijst van doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, alsmede de wettelijke grondslag.

Opdrachtgevers

Persoonsgegevens: NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer en IBAN nummer

Doeleinde Wettelijke grondslag

Het onderhouden van contact in verband met de verkoop, de intakes, stakeholders en de facturatie.

Het verwerken van betalingen

– Uitvoering van een overeenkomst ex artikel 6 lid 1 sub a AVG
– Gerechtvaardigd belang, zijnde het in goede banen leiden van de dienstverlening ex artikel 6 lid 1 sub f AVG

– Uitvoering van een overeenkomst ex artikel 6 lid 1 sub a AVG
– Wettelijke verplichting (fiscale bewaarplicht) ex artikel 6 lid 1 sub c AVG

Deelnemers

Persoonsgegevens: NAW-gegevens, geboortedatum en geslacht, e-mailadres en telefoonnummer, dieetvoorkeuren en/of blessures en video/beeldmateriaal tijdens uitvoeringen/interventies

Doeleinde Wettelijke grondslag

Het onderhouden van contact in verband met de workshops die worden gevolgd.

– Uitvoering van een overeenkomst ex artikel 6 lid 1 sub a AVG
– Gerechtvaardigd belang, zijnde het in goede banen leiden van de dienstverlening ex artikel 6 lid 1 sub f AVG

– Uitvoering van een overeenkomst ex artikel 6 lid 1 sub a AVG
– Gerechtvaardigd belang, zijnde het in goede banen leiden van de dienstverlening; het voldoen aan de verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening ex artikel 6 lid 1 sub f AVG

– Gerechtvaardigd belang, zijnde het in goede banen leiden van de dienstverlening; het voldoen aan de verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening ex artikel 6 lid 1 sub f AVG

Het door een cateraar kunnen verzorgen van maaltijden/lunches die gebaseerd zijn op dieetwensen.

Informatie over blessures, om rekening mee te kunnen houden in geval van fysieke onderdelen in workshops.

In geval van interventie/uitvoering kan het voorkomen dat InContext beeld- of videomaterialen maakt met als doel het geven van een sfeerimpressie tijdens of na een interventie/uitvoering aan de deelnemers. Deze data worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden tenzij expliciet toestemming is gevraagd en gegeven.

Deelnemers – “Leave Your Mark” app

– Toestemming ex artikel 6 lid 1 sub a AVG

Persoonsgegevens: voornaam, achternaam en e-mailadres

Doeleinde

Afgeschermde online omgeving die voor deelnemersgroepen wordt gecreëerd. Deze omgeving wordt primair gebruikt om het cursusmateriaal op klaar te zetten en om documenten en opdrachten te delen. Alleen de deelnemers en facilitators hebben toegang.

Deelnemers kunnen op eigen initiatief foto’s of documenten uploaden.

Deelnemers – Facet5 rapport

Wettelijke grondslag

– Gerechtvaardigd belang, zijnde het in goede banen leiden van de dienstverlening; het voldoen aan de verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening ex artikel 6 lid 1 sub f AVG

Persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres en industrie/functie

Doeleinde

Persoonlijkheidstest wordt digitaal ingevuld. Vervolgens wordt deze door medewerkers van InContext uitgeprint en in een 1-op-1 sessie besproken met de deelnemer. Daarna wordt de ingevulde test met de resultaten van de server verwijderd.

Wettelijke grondslag

– Gerechtvaardigd belang, zijnde het in goede banen leiden van de dienstverlening; het voldoen aan de verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening ex artikel 6 lid 1 sub f AVG

– Toestemming ex artikel 6 lid 1 sub a AVG

Deelnemers – Online Teambuilding Tools (Fizzinity, LinkXs, Quadrality & TFI)

Persoonsgegevens: voornaam, achternaam, persoonlijke vragen/antwoorden en e-mail

Doeleinde Wettelijke grondslag

Het personaliseren van de tools ten behoeve van de gebruikerservaring van deelnemers.
30 dagen na gebruik van de tools wordt de verstrekte informatie van de server verwijderd.

Prospects

– Gerechtvaardigd belang, zijnde het in goede banen leiden van de dienstverlening; het voldoen aan de verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening ex artikel 6 lid 1 sub f AVG

– Toestemming ex artikel 6 lid 1 sub a AVG

Persoonsgegevens: NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres en/of telefoonnummer

Doeleinde

Het actief dan wel reactief benaderen ten behoeve van commerciële- en marketingdoeleinden.
Bijvoorbeeld het sturen van nieuwsbrieven en alle aangevraagde content en de opvolging daarvan.

Medewerkers

Wettelijke grondslag

– Gerechtvaardigd belang, zijnde het werven van nieuwe klanten ex artikel 6 lid 1 sub f AVG

– Toestemming ex artikel 6 lid 1 sub a AVG

Persoonsgegevens: NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres (privé), telefoonnummer, IBAN nummer, BSN nummer, nummer (en kopie) identificatiebewijs, foto ( voor op de website), VOG (op specifiek verzoek van onze opdrachtgevers) en video/beeldmateriaal tijdens uitvoeringen/interventies

Doeleinde

Het bijhouden van gegevens ten behoeve van de eigen administratie Loonuitbetaling

Pensioenadministratie

Indien opdrachtgevers dit eisen, verzoeken wij onze medewerkers een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen en deze bij de klant aan te leveren.

Freelancers

Wettelijke grondslag

– Wettelijke verplichting (fiscale bewaarplicht) ex artikel 6 lid 1 sub c AVG
– Uitvoering van een overeenkomst ex artikel 6 lid 1 sub b AVG

– Uitvoering van een verplichting in de (verwerkers)overeenkomst met opdrachtgever ex artikel 6 lid 1 sub b AVG

Persoonsgegevens: NAW-gegevens, e-mailadres (privé), telefoonnummer, IBAN nummer, VOG (op specifiek verzoek van onze opdrachtgevers) en video/beeldmateriaal tijdens uitvoeringen/interventies

Doeleinde

Het onderhouden van contact in verband met de uitvoering van overeengekomen opdrachten.

Wettelijke grondslag

– Uitvoering van een overeenkomst ex artikel 6 lid 1 sub a AVG
– Gerechtvaardigd belang, zijnde het in goede banen leiden van de dienstverlening; het voldoen aan de verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening ex artikel 6 lid 1 sub f AVG

– Uitvoering van een overeenkomst ex artikel 6 lid 1 sub a AVG

– Uitvoering van een verplichting in de (verwerkers)overeenkomst met opdrachtgever ex artikel 6 lid 1 sub b AVG

Het verwerken van betalingen.

Indien opdrachtgevers dit eisen, verzoeken wij onze freelancers een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen en deze bij de klant aan te leveren.

Sollicitanten

Persoonsgegevens: Als onderdeel van het CV: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, foto en werkervaring

Doeleinde

Het beoordelen van de sollicitatie

Om in een vervolgstadium van de sollicitatieprocedure een volledig beeld te krijgen van iemand zijn/haar capaciteiten nemen wij:
1. Een (Facet5) persoonlijkheidstest af.

2. Een capaciteitentest af.

De testresultaten worden vervolgens met de sollicitant besproken en indien de sollicitatie geen vervolg krijgt daarna van de server verwijderd.

Leveranciers

Wettelijke grondslag

– Gerechtvaardigd belang, zijnde het werven van kwalitatief personeel ex artikel 6 lid 1 sub f AVG

– Gerechtvaardigd belang, zijnde het werven van kwalitatief personeel ex artikel 6 lid 1 sub f AVG

– Toestemming ex artikel 6 lid 1 sub a AVG

Persoonsgegevens: NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer en IBAN nummer

Doeleinde Wettelijke grondslag

Het onderhouden van contact, onder andere in verband met de inkoop en de facturatie.

– Uitvoering van een overeenkomst ex artikel 6 lid 1 sub b AVG.
– Gerechtvaardigd belang, zijnde het in goede banen leiden van de dienstverlening; het voldoen aan de verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening ex artikel 6 lid 1 sub f AVG

– Uitvoering van een overeenkomst ex artikel 6 lid 1 sub b AVG
– Wettelijke verplichting (fiscale bewaarplicht) ex artikel 6 lid 1 sub c

Het verwerken van betalingen

4.

InContext maakt bij het verwerken van haar gegevens gebruik van de volgende sub-verwerkers:

Met wie kunnen wij persoonsgegevens delen?

Sub-verwerker Vestigingsplaat s

Axians Den Bosch

Categorieën van gegevens die wordt verwerkt

CRM en administratieve gegevens in ERP systeem Exact Synergy+Globe

BCS Den Bosch

Damen Adviesbureau / ASR+Felison

Human Collective

CARD Services (Microsoft)

Sitesmid.nl (Active Campaign)

Outgrow

WooCommerce

Den Bosch

Nieuw-Vennep

Amsterdam

Zwolle & Utrecht

Aldeboarn

New York

Ierland

Salarisverwerking medewerkers

Pensioenadministratie + verzekeringen medewerkers

Facet5 persoonlijkheidstesten

IT infrastructuur + mail server

e-mail naar prospects

Verkrijgen van e-mailadressen van prospects

Verwerken van bestelgegevens bij aanschaf van een online licentie via de website

Mollie

Alle data die Mollie verwerkt wordt gegarandeerd opgeslagen op Nederlandse servers. Deze servers staan in extreem beveiligde datacentra, onder toezicht van een gespecialiseerd NOC-team. Mollie voldoet aan alle richtlijnen voor de veiligheid van internetbetalingen, opgesteld door de Europese Bankautoriteit. Daarnaast krijgen zij permanent toezicht van De Nederlandsche Bank.

Met bovenstaande partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

InContext past verscheidene technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang. Het gaat daarbij om administratieve, fysieke en technologische maatregelen. Bij ons werkzame personen zijn gebonden aan geheimhouding, en dienen zich te houden aan onze instructies die gericht zijn op de adequate bescherming van uw gegevens. Met door ons ingeschakelde verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin adequate beveiliging en geheimhouding worden gegarandeerd. Voor een volledig overzicht van de bescherming van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar ons privacy beleid, dat op verzoek aan u wordt opgestuurd.

6. Cookies op onze website

Wij maken gebruik van cookies om uw ervaring op onze site te verbeteren. In overeenstemming met de regulaties zijn wij verplicht om u op de hoogte te stellen van de manier waarop onze website cookies gebruikt.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden geplaatst door websites op de computer of randapparaat waarmee u de website bezoekt. Cookies

verzamelen informatie over de interactie met en het gebruik van de website. Dankzij cookies kunnen wij zorgen voor een op maat toegesneden beleving van onze website. Ook onze website maakt gebruik van cookies.

Google Analytics

Ook maken wij gebruik van Google Analytics, een dienst die ons inzicht biedt in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het gaat daarbij om gebruiksstatistieken zoals het aantal verschillende bezoekers, de pagina’s die met name bezocht worden en de gemiddelde duur van een bezoek.

“Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om zeker te stellen dat persoonsgegevens die in het kader van Google Analytics worden verzameld, alleen worden gebruikt om ons inzicht te bieden in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Ook hebben we de instellingen van de dienst zo aangepast dat de gegevens niet mogen worden ingezet door andere Google-diensten, en dat de laatste cijfers van alle in dit kader verzamelde IP-adressen direct worden gewist om het moeilijker te maken die te herleiden tot een specifieke bezoeker.”

Active Campaign

Wij maken gebruik van Active Campaign om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Dit doen zij op basis van cookies die gegevens verzamelen over websitebezoekers en het openen van door ons verstuurde emailberichten. Het gaat om informatie over het IP-adres en andere technische informatie die Active Campaign in staat stelt om verschillende bezoekers met hetzelfde IP-adres van elkaar te onderscheiden.

LinkedIn Insights Tag

De LinkedIn Insights Tag vormt een LinkedIn browser cookie binnen de browser van een websitebezoeker en zorgt voor het verzamelen van de volgende data voor deze cookie:

Metadata (Zoals IP adres, timestamp, gebeurtenissen op de pagina en demografische informatie via LinkedIn wanneer er een Linkedin.com cookie eerder is geplaatst binnen de browser).

Verzamelde data wordt versleuteld.

Voor een gedetailleerde uitleg verwijzijn wij u naar onderstaande link:

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87080/linkedin-marketing-sol utions-and-the-general-data-protection-regulation-gdpr-

7. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Ten aanzien van het bewaren van persoonsgegevens is het uitgangspunt van InContext dat gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. InContext gaat uit van de volgende criteria bij het bepalen van de bewaartermijnen:

Volgt de termijn uit een wettelijke verplichting?
Wat is de aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens?
Wordt er afbreuk gedaan aan het proces door de persoonsgegevens te verwijderen?
Is er een verschil qua inbreuk op de persoonlijke levenssfeer tussen het langer of korter bewaren van de persoonsgegevens?
Hoe groot is de kans op onrechtmatig gebruik van gegevens?

Hieronder is een niet uitputtende lijst met relevante bewaartermijnen voor persoonsgegevens die door InContext worden verwerkt:

 1. 7.1.  Fiscale gegevens bewaren wij 7 jaar (wettelijke verplichting).

  Het gaat hierbij onder meer om gegevens in het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, de voorraadadministratie, de in- en verkoopadministratie en de loonadministratie.

 2. 7.2.  Deelnemerslijsten worden niet langer bewaard dan 4 weken nadat

een uitvoering/interventie is afgerond.

7.3. Het e-mailcontact tussen onze facilitators en deelnemers wordt jaarlijks voor het jaareinde gewist. Tevens wordt van onze medewerkers/freelancers verwacht dat zij de verwijdering schriftelijk aan ons bevestigen.

7.4. Gegevens van prospects bewaren wij tot 5 jaar na het laatste contact. Het gaat hierbij om websitebezoek, e-mailgegevens en gegeven antwoorden op scans en vragenlijsten.

8. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

De wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kent betrokken personen de volgende rechten toe ten aanzien van hun persoonsgegevens:

1. i) het recht om te verzoeken of er door hen betreffende persoonsgegevens worden verwerkt en, zo ja, om daarin inzage te krijgen;

2. ii) het recht om rectificatie en verwijdering van die gegevens te verzoeken;

iii)
van de verwerking te vragen;

het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om beperking

 1. iv) het recht om de toestemming voor de verwerking in te trekken, indien de verwerking gebaseerd is op toestemming;

 2. v) het recht op ontvangst of afgifte van gegevens aan een door betrokkene aan te wijzen organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm;

 3. vi) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder die toeziet op de naleving van de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

4.
9.
Contactgegevens, klachtenregeling

Om de hiervoor beschreven rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen aan: privacyofficer@InContext.nl. U kunt dat e-mailadres ook gebruiken als u een klacht wilt indienen over de manier waarop uw persoonsgegevens door InContext zijn verwerkt.

10. Wijzigingen

Dit privacy statement kan te allen tijde worden gewijzigd door InContext. Wij adviseren dan ook om zo nu en dan de verklaring te controleren op

wijzigingen. Indien wij deze verklaring in de toekomst aanpassen, dan zullen we de gewijzigde verklaring op onze website publiceren, met vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 03-02-2021.